رویدادهای شناخت متریال

سلسله رویدادهای شناخت متریال و تکنولوژی های ساختمانی

گامی نو با هدف توسعه بازار و رونق اقتصادی ساخت و ساز کشور

با حمایت برندهای معتبر تولیدی و بازرگانی

هلدینــگ خانــه عمــران در راســتای رســالت‌های بنیادیــن خــود از چنــد ســال قبــل مصمــم شــد بــــا هــــدف افزایــش سهـــم بــازار صنایــع کیفــی و توســعه برندهــای خدمـــاتی و تولیــدی اصیــل از یک‌ســو و آگـــاهی بخشــی تخصصــی و دانش‌افـــزایی بــرای کلیــه دست‌اندرکـــاران ســـاخت‌وساز از ســوی دیگــر، بــا برپـــایی رویدادهــای جدیــدی نســبت بــه معرفــی عمیــق، علمــی و اثربخــش متریـــ‌ـ‌‌‌‌‌الها و تکنولوژی‌هــــای نوظهــور در حوزه‌هـای ســـاختمان، تأسیسـات و معمـــاری اقـدام نمایـد کـه خوشـبختانه بـا تاسـیس کنسرســـیومی متشـکل از زیرمجموعه‌هـای هلدینـگ و مشـارکت تعـدادی از فعـالان رسـانه‌ای و تبلیغاتـی‌کشـور، ایـن مأموریـت مهـم را از طریــق کانــون ایران‌بیلدکــس محقــق ســاختیم.

شرکت‌کنندگان رویداد

 سازندگان، معماران، سرمایه‌گذاران، مدیران پروژه، مجریان، مدیران عامل شرکت‌های پیمانکار و مهندسان مشاور، کمیته علمی هلدینگ و اساتید دانشگاه

دستاوردهای حامی:


– افزایش آگاهی از برند
– جایگاه‌سازی علمی برند در ذهن مخاطب
– تأیید خانه عمران مبنی بر کیفی بودن برند
– دریافت تقدیرنامه و تندیس حامی برگزیده
– شبکه‌سازی با افراد تأثیرگذار و تصمیم‌گیرنده پروژه‌های ساخت و ساز شهری
– آشنایی با فرآیندها و چالش‌های تأمین و اجرای متریال و تکنولوژی‌های صنعت ساختمان
– توسعه بازار فروش متریال و خدمات شرکت‌های تولیدی و بازرگانی

برخی اهداف قابل دستیابی برای شرکت‌کنندگان رویداد

• موارد استفاده‌ی محصول و تکنولوژي
• تعاریف و نکات فنی اصولی مرتبط با محصول
• ویژگی‌ها و پتانسیل های موجود در مقابل راهکارهای جایگزین
• بسترهای معمارانه و خلاق در بکارگیری تکنولوژی
• شناخت معیارهای مهم و موثر در انتخاب راهکار و فراهم کننده‌ی آن
• آشنایی با برندهای قابل اعتماد و معتبر
• نمونه پروژه‌های اجرایی
• دریافت مشاوره فنی برای پروژه‌های موجود احتمالی

برخی مزایای مشارکت در رویداد آموزشی ترویجی برای برندهای معتبر

•  معرفی هوشمندانه و موثر متریال / تکنولوژی
•  برندسازی و بازاریابی آموزش محور؛ ترسیم ارزش های برند در ذهن تصمیم گیرندگان فعلی و آتی صنعت ساختمان و معماری در کنار کمک به ارتقای سطح دانش فنی و زیبایی شناختی آنان
•  ارتباط موثر با تصمیم‌گیرندگان بالقوه صنعت به صورت مستقیم (حین رویداد) و قرار گرفتن در معرض دید نزدیک به 70 هزار عضو خانه عمران در فضای مجازی (از تأثیرگذاران صنعت)
•  فعالیت در راستای رسالت‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی
•  تثبیت اعتبار در فضای مجازی و فیزیکی در ذهن مخاطبین جدید و فعلی

سایر خدمات ویژه برندها

•  اهدای تندیس حامی برگزیده به همراه لوح تقدیر
•  تولید محتوای تبلیغی و ترویجی قبل و بعد از برگزاری به همراه نشر در رسانه‌های هلدینگ
•  پوشش تصویری آنلاین رویداد به صورت زنده در پلتفرم آپارات
•  در نظر گرفتن کانتری به منظور کسب اطلاعات بیشتر برای علاقه مندان و قراردادن بروشور، کاتلوگ، دستورالعمل‌ و…
•  قراردادن اطلاعات برند مشارکت کننده در پک اهدایی قابل ارائه به شرکت‌کنندگان در رویداد از سوی خانه‌عمران

دسته‌بندی سلسله رویدادهای شناخت متریال و تکنولوژی‌های صنعت ساختمان

1- تکنولـوژی‌های‌نویـن‌معمـاری‌وساختمانی
2- سنگ‌ و مصنوعـات سنگی
3- سبک‌سـازی‌ و مقـاوم‌سـازی‌سـاختمان
4- سیستم‌های‌استـخر، سونـا وجکوزی
5- انواع پوشش‌هــای دیوار و کــف در طــراحی‌داخلــی
6- سبک‌سـازی و مقـاوم‌سـازی‌سـاختمان
7- هوشمندسـازی‌سـاختمان
8- تکنولـوژی‌هـای سبز سـاختمانی
9- متریـال و سیستم‌هـای سفت‌کـاری و دیـوارچیـنی
10- روشنـایی و سیستم‌هـای نورپـردازی
11- کـاشی وسرامیـک
12- درب و پنجره (Wall Curtain / UPVC)
13- چوب و فرآورده‌هـای چوبی
14- شیرآالت و تجهیـزات بهداشتی
15- آجرنمـا و آجر
16- شیشـه و تکنولـوژی‌هـای مربوطـه
17- سیستم‌هـای مـانیتورینگ وحفـاظتی
18- بـالابر و آسـانسور
19- مبلمـان
20- تأسیسـات مکـانیکی ساختمـان
21- بتن و محصوالت بتـنی
22- دکوراتیـو و اکسسوری سـاختمـانی
23- یـراق‌آلات
24- ایمنی و بهداشت محیـط
25- انواع سقف و پوشش‌هـای سقفی
26- محصولات معدنی و شیمیـایی
27- تجهیـزات پارک و وسایل شهربازی
28- سـاخت ویلا و محوطه‌سـازی
29- کنترل و تـأمین انـرژی
30- متریـال نازک‌کـاری ساختمـان
31- متریال‌هـای نمـای ساختمـان
32- کـابینت و تجهیـزات آشپزخـانه
33- سیستم‌هـای نوین سـازه‌ای
34- سیستم‌های اجرای گودبرداری